Vision and Media Computing Group

Faculty

 • Shiliang Zhang

Current Team Members

 • Xiaobin Liu (Ph.D. student, 2016 Fall)
 • Jia'ning Li (Ph.D. student, 2017 Fall)
 • Jianming Ye (Ph.D. student, 2017 Fall)
 • Shangzhi Teng (visiting Ph.D. student from ICT, CAS)
 • Shu'nan Mao (Ph.D. student, 2018 Fall)
 • Yingji Zhong (Master student, 2018 Fall)
 • Dongkai Wang (Ph.D. student, 2019 Fall)
 • Zhen Chen (Master student, 2019 Fall)
 • Shiyu Xuan (Ph.D. student, 2020 Fall)

Previous Members

 • Ziqi Pang (Undergraduate Intern, Will go to CMU as graduate student. )
 • Xiuping Cui (Undergraduate Intern, will go to PKU as graduate student.)
 • Longhui Wei (Master student, 2016 Fall, Joined Huawei Noah's Ark Lab in 2019.)
 • Jianzhong He (Master student, 2016 Fall, Joined Huawei Noah's Ark Lab in 2019.)
 • Hantao Yao (visiting Ph.D. student from ICT, CAS. Joined Institute of Automation, CAS in 2018.)
 • Dr. Shiqing Zhang (Visiting PostDoc)
 • Chi Su (Previous Ph.D student. Joined Kingsoft Cloud Network Technology Co.,Ltd 2017.)
 • Qingjun Luo (Previous Ph.D. student, Joined NEC Research China in 2015.)